Khashayar Javanmardi

Documentary Photographer
     
Location: Rasht
Nationality: Persian
Biography: Khashayar Javanmardi ( Kjavanmardi ), a self-taught photographer born in 1991. He has graduated in Art and Architecture from Guilan University then has studied photojournalism at Danish Media and Journalism School (DMJX). He has worked... MORE
News
من و گاو
khashayar javanmardi
Apr 21, 2020
Location: Rasht

من Ùˆ Ú¯Ø§Ùˆ Ø§Ø² ÙƒÙˆØ¯ÙƒÙŠ ÙŠÙƒ Ø¢Ø¨Ø´Ø®ÙˆØ± Ø¯Ø§Ø´ØªÙŠÙ…

باد ÙƒÙ‡ Ù…يامد Ù…Ù† Ù†Ú¯Ø±Ø§Ù† ÙƒØ«ÙŠÙ Ø´Ø¯Ù† Ø¢Ø¨ Ø¨ÙˆØ¯Ù… Ùˆ Ú¯Ø§Ùˆ Ù†Ú¯Ø±Ø§Ù† Ú†Ø´Ù… Ù‡Ø§ÛŒ Ù…Ù†

حالا Ø®Ø´ÙƒØ³Ø§Ù„ÛŒ Ø´Ø¯Ù‡

من Ù†Ú¯Ø±Ø§Ù† Ø¢Ø¨ Ø§Ù†Ø¨Ø§Ø± Ù‡Ø§ÛŒ Ø®Ø´ÙƒÙŠØ¯Ù‡ Ùˆ Ú¯Ø§Ùˆ Ù†Ú¯Ø±Ø§Ù† Ú¯ÙˆØ´Øª Ù…سمومی ÙƒÙ‡ Ù…ادرم Ø·Ø¨Ø® Ø®ÙˆØ§Ù‡Ø¯ ÙƒØ±Ø¯

باد ÙƒÙ‡ Ù‚طع Ø´Ø¯

نه ØµØ¯Ø§ÙŠÙŠ Ø§Ø² Ú¯Ø§Ùˆ Ø¨Ù‡ Ú¯ÙˆØ´ Ù…يخورَد

نه ØµØ¯Ø§ÙŠÙŠ Ø§Ø² ØªÙ„مبه ÛŒ Ø¢Ø¨ ØªÙˆÛŒ Ø­ÙŠØ§Ø·

تنها ÙŠØ§Ø¯Ù…ان Ù…يايد Ù‚بل ØªØ± Ù‡Ø§ Ø¬Ø§Ù† Ø¯Ø§Ø´ØªÙŠÙ…

نشاط Ù…يكرديم

دست Ù…يكشيديم Ù„ابلای Ø®Ø§Ø·Ø±Ø§Øª Ø´ÙŠØ±ÙŠÙ†ØŒ

حافظه ÛŒ ÙØ±Ù‡Ø§Ø¯

امروز Ø¯ÙŠØ±ØªØ± ØªÙ…ام Ù…يشود

دلم Ø±ÙØªÙ‡

غروب ØªØ± Ø¨Ø± Ù…يگردد

وقتی Ø¨Ø±Ú¯Ø´Øª Ø®Ø§Ø·Ø±Ø§ØªÛŒ Ù…ياورد ÙƒÙ‡ ØªÙ…ام Ø¹Ù…رم Ù…شغول Ù…وشكافی Ø§Ø´ Ø¨Ø§Ø´Ù…

امروز Ø¯ÙŠØ±ØªØ± ØªÙ…ام Ù…يشود

غروب ÙƒÙ‡ Ø´Ø¯

دلم ÙƒÙ‡ Ø¨Ø±Ú¯Ø´ØªØŒ ÙŠÙƒ Ù…عامله Ù…يكنيم.

من Ø®Ø§Ø·Ø±Ø§ØªØ´ Ø±Ø§ Ù…يگيرم

چشم Ù‡Ø§ÙŠÙ… Ø±Ø§ Ù…يدهم Ø¨Ù‡ Ø§Ùˆ

گوشت Ù‡Ø§ÛŒ Ù…سموم Ø±Ø§ Ø¨Ù‡ Ù‚يمت Ù…راقبت ÙƒØ±Ø¯Ù† Ø§Ø² Ø®Ø§Ø·Ø±Ø§Øª Ø¯Ù„Ù…ØŒ Ø¨Ø§ Ú¯Ø§Ùˆ Ø¹ÙˆØ¶ Ù…يكنم.

كه Ø¯Ù„Ù… Ú†Ø´Ù… Ø¯Ø§Ø´ØªÙ‡ Ø¨Ø§Ø´Ø¯ Ùˆ

گاو Ø¹Ø²ÙŠØ²Ù… ØªÙ…ام Ø®Ø§Ø·Ø±Ø§Øª Ø§ÙŠÙ† Ø±ÙˆØ² Ø·ÙˆÙ„انی.


خ.ج

عصر ٩٤

LinkedIn Icon Facebook Icon Twitter Icon
3,456

Also by Khashayar Javanmardi —

News

Newsweek Japan | 24 years old Iranian Photographer

Khashayar Javanmardi / Iran Gilan
News

Street Photography | Khashayar Javanmardi Interview

Khashayar Javanmardi / Caspian Sea
News

Documentary photography and visual storytelling #1 | kjavanmardi

Khashayar Javanmardi
News

عکاسی خیابانی | ایران | رشت

Khashayar Javanmardi / Rasht
من و گاو by Khashayar Javanmardi
Join us
For more access